PRILBEN<sup>®</sup> VET 20 mg

PRILBEN® VET 20 mg

 • Benazepril hydrochloride
 • Filmomhulde tabletten
 • Dozen van 14 tabletten
Honden

BIJSLUITER

PRILBEN® VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Chemo Ibérica, S.A. – C/ Dulcinea S/N – 28805 Alcalá de Henares – Madrid – Spanje

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

LABORATORIUM SANITATIS, S.L. – C/Leonardo da Vinci, 11 (Parque Tecnológico de Álava) Miñano – 01510 Álava – Spanje

Distributeur:

Prodivet pharmaceuticals s.a./n.v. – Hagbenden 39c – 4731 Eynatten – België – Tel: +32(0)87 85 20 25 – info@prodivet.com

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PRILBEN® VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

Per deelbare tablet:
Werkzaam bestanddeel: Benazepril 18,42 mg (overeenkomend met benazepril hydrochloride 20 mg).
Hulpstoffen: Titaniumdioxide (E171) 1,929 mg – Geel ijzeroxide (E172) 0,117 mg – Rood ijzeroxide (E172) 0,014 mg – Zwart ijzeroxide (E172) 0,004 mg.

INDICATIE

Voor honden met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg: behandeling van congestief hartfalen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij honden met hartfalen, bijvoorbeeld ten gevolge van aortavernauwing.
Niet gebruiken in geval van hypotensie, hypovolemie, hyponatriëmie of acuut nierfalen.

BIJWERKINGEN

 • Aan het begin van de behandeling kan zich een verlaging van de bloeddruk en een tijdelijke verhoging van de plasmacreatinine concentratie voordoen.
 • In zeldzame gevallen(meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren) kunnen zich voorbijgaande tekenen van hypotensie, zoals lethargie en ataxie optreden.
 • Bij honden met chronische nieraandoeningen kan het diergeneesmiddel de plasma creatinineconcentratie bij aanvang van de therapie verhogen. Een matige verhoging van de plasma creatinine concentratie na toediening van ACE-remmers is verklaarbaar door de vermindering van de glomerulaire hypertensie veroorzaakt door deze middelen. In afwezigheid van andere verschijnselen is deze bijwerking daarom niet noodzakelijkerwijs een reden om de behandeling te beëindigen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor oraal gebruik.
De dosis bedraagt 0,23 mg benazepril/kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 0,25 mg benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht per dag. Éénmalige orale toediening per dag, met of zonder voedsel. Dit komt overeen met 1/2 tablet per 20 tot 40 kg en 1 tablet voor honden van meer dan 40 kg, overeenkomend met het volgende schema:

Gewicht van de hond (kg) Aantal tabletten

20 – 40

1/2 tablet

>40 – 80

1 tablet

De dosering mag verdubbeld worden, nog steeds eenmalige dagelijks toegediend, als dit klinisch noodzakelijk wordt geacht en aanbevolen wordt door een dierenarts.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25 °C. Bewaar de blister in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Op een droge plaats bewaren. Gehalveerde tabletten in de blisterverpakking bewaren en binnen 1 dag gebruiken. De blisterverpakking dient in de kartonnen doos opgeborgen te worden. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het karton na EXP:. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Er is geen aanwijzingen gevonden voor niertoxiciteit door benazepril bij honden. Echter, zoals gebruikelijk is bij chronische nierinsufficiëntie, wordt het aangeraden plasmacreatinine, ureum en het aantal erythrocyten te monitoren tijdens de therapie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

 • Zwangere vrouwen moeten extra voorzorgen nemen om accidentele orale blootstelling te vermijden, omdat er is vastgesteld dat ACE-remmers het ongeboren kind tijdens de zwangerschap bij mensen kunnen beïnvloeden.
 • Handen wassen na gebruik.
 • In geval van accidenteel inslikken door kinderen dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie of leg

 • Niet gebruiken tijdens dracht of lactatie. De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet bewezen bij fokdieren, drachtige of lacterende honden.
 • In onderzoeken met proefdieren (ratten) werden embryotoxische effecten (foetale urineweg misvorming) waargenomen bij niet-toxische doseringen voor het moederdier.
 • Niet gebruiken bij honden bestemd voor de fok.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

 • Gelijktijdige toediening van kalium-sparende diuretica kan worden overwogen. Het is dan aanbevolen om regelmatig de kaliumspiegel in het plasma te controleren.
 • De combinatie van dit diergeneesmiddel met andere bloeddrukverlagende middelen (b.v. calciumkanaal blokkers, bètablokkers of diuretica) anesthetica of kalmerende middelen kan bijkomende hypotensieve effecten tot gevolg hebben.
 • Bij de mens kan de combinatie van ACE-remmers en NSAID´s leiden tot een verminderde bloeddrukverlagend effect of een verstoorde nierfunctie. Daarom dient het gelijktijdig gebruik van NSAID´s of medicaties met een bloeddrukverlagend effect zorgvuldig te worden overwogen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Tijdelijke omkeerbare tekenen van hypotensie kunnen voorkomen in geval van accidentele overdosis. De symptomatische behandeling bestaat uit een intraveneuze infusie van een warme isotone zoutoplossing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VERWIJDERING VAN HET ONGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDEL OF EVENTUEEL UIT HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJK MIDDEL VOORTVLOEIEND AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige diergeneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2020

OVERIGE INFORMATIE

Doos met 14, 28, 56 of 140 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
NL: REG NL 108376
BE: BE-V399865
NL: UDA
BE: Op diergeneeskundig voorschrift


PRILBEN 20_NOT_BE_V4_20200324