COLIVET<sup>®</sup> S

COLIVET® S

  • Colistinesulfaat 2,5 mg/ml
  • Inspuitbare oplossing
  • Flesjes van 100 ml
Varkens

BIJSLUITER

COLIVET S

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGAVE, INDIEN VERSCHILLEND

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
B -4731 EYNATTEN

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

COLIVET S 2,5 mg/ml, inspuitbare oplossing.

GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:
Werkzaam bestanddeel : Colistinesulfaat 2,5 mg (gelijk aan 50.000 IE colistine)
Overige bestanddelen : Mannitol – Natriumchloride - Methylparahydroxybenzoaat 1,0 mg - Propylparahydroxybenzoaat 0,1 mg - Propyleenglycol – Water voor injecties

INDICATIES

Behandeling van systemische infecties veroorzaakt door kiemen, gevoelig aan colistine en meer bepaald, Escherichia coli en Salmonella, onder voorbehoud van het bekomen van werkzame concentraties op de plaats van de infectie.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor polymyxines.

BIJWERKINGEN

Zeldzame nefrologische en neurologische accidenten zijn megedeeld worden.
Andere manifestaties (vertering en locale irritatie) zijn nooit van erge aard.
Indien een reactie van overgevoeligheid optreedt,  dan moet de behandeling gestopt worden en een symptomatische behandeling ingesteld worden (zuurstof, adrenaline, antihistaminicum).
Colistine is nefrotoxisch; navenante stoornissen kunnen bij dieren optreden die aan nierinsufficiëntie lijden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

COLIVET S is bestemd voor biggen.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Biggen : 1 ml per 1 kg lichaamsgewicht (50.000 IE/kg) om de 24 u, gedurende 3 dagen. De behandeling mag niet langer dan 5 dagen duren.

Toedieningsweg: Intramusculaire injectie.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De bij intramusculaire injectie gebruikelijke aseptische maatregelen toepassen.
De gevoeligheid van colistine tegenover gevoelige kiemen kan veranderen in de loop der tijd; een antibiogram kan noodzakelijk zijn vóór de behandeling ingesteld wordt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De werkzaamheid van colistine verminderd in aanwezigheid van calcium. Het mengen van COLIVET S met oplossingen die calcium bevatten, zal vermeden worden.

Overdosering (symptomen, noodbehandelingen, tegengiffen) indien noodzakelijk

Bij overdosering, kunnen polymyxines een neuromusculaire blok provoceren die noch met neostigmine, noch met calcium, kan opgeheven worden.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onvereenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Het product is alleen voor biggen bestemd.

WACHTTIJDEN

Vlees en afval : 21 dagen na het einde van de behandeling.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren onder 25 °C.
Bescherm tegen licht.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen na eerste afname, bij minder dan 25 °C en beschermd tegen licht.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor elke diersoort warvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Onjuist gebruik van het product kan de prevalentie van bacteriën resistent tegen colistine verhogen en kan door het potentieel gevaar op kruisresistentie, de effectiviteit van de behandeling met andere polymyxine verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Iedere vereiste voorzorgen dienen te worden genomen om een zelf-injectie te vermijden.
In geval van  accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket  te worden getoond.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

04/2013

OVERIGE INFORMATIE

Verpakking: flacons van 100, 250 en 500 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met:
Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
B -4731 EYNATTEN
Tel : 00 32 (0)87 85 20 25
Fax : 00 32 (0)87 86 68 20
info@prodivet.com

BE-V111483
Op diergeneeskundig voorschrift.

 
 
COLIVET S-NOT-NL-V5-20130426